Giải câu 5 Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác- lơ sgk vật lí 10 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 162 - sgk vật lí 10

Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po.

Bài làm:

Chọn B vì đồ thị đường đẳng tích là đường thẳng nếu kéo dài nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021