Giải câu 5 bài 31: Luyện tập : Anken và ankađien sgk Hóa học 11 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 138 sgk hóa 11

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:
A. 25,0 %

B. 50,0 %

C. 60,0 %

D. 37,5%

Bài làm:

Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen đi qua dung dịch brom dư thì etilen tác dụng với brom còn metan không tác dụng nên thoát ra ngoài:

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

=>VCH4 = 1,12 lít

=>%VCH4 = \frac{1,12}{4,48}.100% = 25%

Đáp án A

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021