Giải câu 5 bài 6 cộng với một số: 6 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 34 - SGK toán 2

Điền dấu > ; < hoặc = vào chỗ trống:

7 + 6 ... 6 + 7 6 + 9 - 5 ... 11

8 + 8 ... 7 + 8 8 + 6 - 10 ... 3

Bài làm:

Hướng dẫn: các con tính các phép tính, rồi lấy kết quả so sánh.

Kết quả như sau:

7 + 6 = 6 + 7 6 + 9 - 5 < 11

8 + 8 > 7 + 8 8 + 6 - 10 > 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021