Giải câu 5 Bài 7 cộng với một số: 7 + 5

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 26 - SGK toán 2

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng:

a) 7 ... 6 = 13

b) 7 ... 3 ... 7 = 11

Bài làm:

Kết quả điền dưới đây, các con cùng so sánh nhé.

a) 7 + 6 = 13

b) 7 - 3 + 7 = 11

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021