Giải câu 52 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 52: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của đa thức tại: $x = -1; x = 0; x = 4.$

Bài làm:

Thay lần lượt các giá trị của x vào đa thức P(x) ta được:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021