Giải câu 6 bài 40: Dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 138 sgk hóa 8

Hãy chọn câu trả lời đúng:

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

E. Đồng nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi.

Bài làm:

Đáp án D

Đồng nhất của dung môi và chất tan.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021