Giải câu 7 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 41 SGK)

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;

1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bài làm:

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p4 =>Số electron hóa trị là 6, thuộc chu kì 2 và nhóm VIA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p3 =>Số electron hòa trị là 5, thuộc chu kì 2 và nhóm VA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1 Số electron hòa trị là 3, thuộc chu kì 3 và nhóm VA

Nguyên tố có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5 Số electron hòa trị là 7, thuộc chu kì 3 nhóm VIIA

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021