Giải câu 8.2 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.2 : Trang 51 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Xem hình 8.12 và trả lời:

a.Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b.Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c.Bốn điểm A,B,C và S có thẳng hàng không?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 32 : Điểm và đường thẳng.

a.Có 1 bộ ba điểm thẳng hàng là :A,B,C.

b. Hai bộ điểm không thẳng hàng là : S,A,B và S,B,C.....

c. Bốn điểm A,B,C,S không thẳng hàng.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021