Giải câu 8.8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.8 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho điểm C nằm trên tia Ax ,điểm B nằm trên tia Cx .Biết rằng A,B,C phân biệt .Trong các câu sau đây ,câu bào đúng?

1.Điểm A nằm trên tia BC

2.Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3.Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4.Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Bài làm:

1.Đúng

2.Đúng

3.Sai

4.Đúng

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021