Giải câu 8.36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.36 : Trang 71 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hình vẽ sau , cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20 độ.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

a. Kể tên các góc trong hình vẽ trên . Những góc nào có số đo bằng 60 độ ?

b.Điểm D có nằm trong góc ABC không ? Điểm C có nằm trong góc ADB không ?

c. Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình .

Bài làm:

a.Các góc có trong hình vẽ là : ABC ; BAC ; CAB ; BDA ; DAB ; ABD ;

DBC ; DAC.

Những góc có số đo bằng 60 độ là : ABC ; BAC ; CAB .

b.Điểm D có nằm trong góc ABC . Điểm C không nằm trong góc ADB .

c.Số đo góc ABD là : 40 độ .

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021