Giải tuần 31 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

8.

Giải tuần 31 luyện tập 2

Giải tuần 31 luyện tập 2

9.

a) 3000 x 3 = 9000 b) 21000 x 4 = 84000

6000 : 2 = 3000 12000 : 3 = 4000

7000 x 3 = 21000 13000 x 3 = 39000

8000 : 4 = 2000 15000 : 5 = 3000

10 .

a) 78408 - 12320 : 2 b) 20321 + 3245 : 5

= 78408 - 6160 = 20321 + 649

= 72248 = 20970

(23527 + 12921) : 4 (53287 - 22950) x 2

= 36448 : 4 = 30337 x 2

= 9112 = 60674

11.

a) Bây giờ máy bay đang bay theo hướng: B. Bắc

b) Tổng diện tích hai hình vuông nhỏ là: 6 x 6 + 8 x 8 = 100 ()

Hình vuông lớn có diện tích bằng tổng diện tích hai hình vuông nhỏ ấy thì có cạnh là: B. 10cm vì 10 x 10 = 100 ()

12.

Bài giải:

Số thóc nếp có trong kho là:

24150 : 3 = 8050 (kg)

Số thóc tẻ là:

24150 - 8050 = 16100 (kg)

Đáp số: Nếp: 8050kg; Tẻ: 16100kg.

13.

A. Phần diện tích tô màu lớn hơn diện tích phần chưa được tô màu. (S)

B. Phần diện tích tô màu bé hơn diện tích phần chưa được tô màu.(Đ)

C. Phần diện tích tô màu bằng diện tích phần chưa được tô màu. (S)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021