Giải VBT toán 4 bài: Ôn tập về giải toán Trang 95

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Ôn tập về giải toán Trang 95 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 95 vbt toán 3 tập 2

Năm 2010 số dân của một huyện là 53 275 người, năm 2011 số dân của huyện này tăng thêm 761 người, năm 2012 so với năm 2011 tăng thêm 726 người. Hỏi năm 2012 huyện đó có số dân là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Năm 2011 số dân của huyện này là:

53275 + 761 = 54036 ( người)

Năm 2012 số dân của huyện đó là:

54036 + 726 = 54762 (người)

Đáp số: 54762 người

Bài tập 2: Trang 95 vbt toán 3 tập 2

Một cửa hàng có 12 345kg gạo, đã bán được 1/3 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Ta có sơ đồ tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Cửa hàng đó đã bán số gạo là:

12345 : 3 = 4115 (kg)

Cửa hàng đó còn số gạo là:

12345 - 4115 = 8230 (kg)

Đáp số: 8230 kg gạo.

Bài tập 3: Trang 95 vbt toán 3 tập 2

Có 1080 gói mì đựng đều vào 8 thùng, đã bán được 3 thùng đó. Hỏi đã bán được bao nhiêu gói mì ?

Hướng dẫn giải:

Mỗi thùng có số gói mì là:

1080 : 8 = 135 ( gói mì)

Cửa hàng đa bán được số gói mì là:

135 x 3 = 405 (gói mì)

Đáp số: 405 gói mì

Bài tập 4: Trang 95 vbt toán 3 tập 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hướng dẫn giải:
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021