Giải vở BT toán lớp 4 tập 1

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập (VBT) toán 4 tập 1 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập toán 4 tập 1. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng

VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1: SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giải bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài 3: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5

Giải bài 4: Biểu thức có chứa một chữ

Giải bài 5: Luyện tập trang 7

Giải bài 6: Các số có 6 chữ số

Giải bài 7: Luyện tập trang 9

Giải bài 8: Hàng và lớp

Giải bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số

Giải bài 10: Triệu và lớp triệu

Giải bài 11: Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Giải bài 12: Luyện tập trang 14

Giải bài 13: Luyện tập trang 15

Giải bài 14: Dãy số tự nhiên

Giải bài 15: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

Giải bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Giải bài 17: Luyện tập trang 19

Giải bài 18: Yến, tạ, tấn

Giải bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài 20: Giây, thế kỉ

Giải bài 21: Luyện tập trang 23

Giải bài 22: Tìm số trung bình cộng

Giải bài 23: Luyện tập trang 25

Giải bài 24: Biểu đồ

Giải bài 25: Biểu đồ (tiếp theo)

Giải bài 26: Luyện tập trang 29

Giải bài 27: Luyện tập chung trang 31

Giải bài 28: Tự kiểm tra trang 33

CHƯƠNG 2: BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài 29: Phép cộng

Giải bài 30: Phép trừ

Giải bài 31: Luyện tập trang 37

Giải bài 32: Biểu thức có chứa hai chữ

Giải bài 33: Tính chất giao hoán của phép cộng

Giải bài 34: Biểu thức có chứa ba chữ

Giải bài 35: Tính chất kết hợp của phép tính cộng

Giải bài 36: Luyện tập trang 42

Giải bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài 38: Luyện tập

Giải bài 39: Luyện tập chung

Giải bài 40: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải bài 41: Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài 42: Hai đường thẳng song song

Giải bài 43: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài 45: Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giải bài 46: Thực hành vẽ hình vuông

Giải bài 47: Luyện tập

Giải bài 48: Luyện tập chung

Giải bài 49: Nhân một số với một chữ số

Giải bài 50: Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải bài 51: Nhân số 10, 100, 1000,... chia cho số 10, 100, 1000,...

Giải bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

Giải bài 53: Nhân với số tận cùng là chữ số 0

Giải bài 54: Đề - xi - mét vuông

Giải bài 55: Mét vuông

Giải bài 56: Nhân một số với một tổng

Giải bài 57: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài 58: Luyện tập trang 68

Giải bài 59: Nhân số có hai chữ số

Giải bài 60: Nhân số có hai chữ số

Giải bài 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giải bài 62: Nhân với số với ba chữ số

Giải bài 63: Nhân với số có ba chữ số

Giải bài 64: Luyện tập trang 74

Giải bài 65: Luyện tập chung trang 75, 76

Giải bài 66: Chia một tổng cho một số

Giải bài 67: Chia cho số có một chữ số

Giải bài 68: Luyện tập trang 79

Giải bài 69: Chia một số cho một tích

Giải bài 70: Chia một tích cho một số

Giải bài 71: Chia hai số tận cùng là chữ số 0

Giải bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Giải bài 73: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài 74: Luyện tập trang 85

Giải bài 75: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài 76: Luyện tập trang 87

Giải bài 77: Thương có chữ số 0

Giải bài 79: Luyện tập trang 90

Giải bài 78: Chia cho số có ba chữ số

Giải bài 80: Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài 81: Luyện tập trang 92

Giải bài 82: Luyện tập chung trang 93

Giải bài 83: Tự kiểm tra trang 94, 95

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4