Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ như thế nào?

Bài làm:

Hàng trăm cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn đã phản ánh thực trạng xã hội rối ren, triều đình nhà Nguyễn thối nát, bảo thủ, ươn hèn, ra sức bóc lột nhân dân, các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ không có ruộng đất sản xuất.

=>Mâu thuẫn xã hội gay gắt, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra cả ở miền xuôi và miền ngược, có sự kiên kết phối hợp với nhau, không bó hẹp trong môt địa phương mà lan ra nhiều vùng, đó chính là thái độ của nhân dân đối với triều đình quan lại nhà Nguyễn.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021