Hãy đưa công thức tính tổng diện tích của các nước và tổng số dân của các nước ASEAN.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hàm Tính Tổng

a. Trong chương trình bảng tính có hàm SUM để tính tổng một dãy, hàm MAX để xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số, hàm MIN để xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số. Cách sử dung những hàm này tương tự như hàm AVERAGE. Hãy đọc nội dung sau để tìm hiểu cách sử dụng hàm tính tổng.

b. Hãy đưa công thức tính tổng diện tích của các nước và tổng số dân của các nước ASEAN.

Bài làm:

  • Công thức tính tổng diên tích: =SUM (C2:C12)
  • Công thức tính tổng số dân: =SUM (D2:D12)
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN