Khoanh tròn 4 dấu câu bị dùng sai trong mẫu chuvện vui dưới đây, chữa lại cho đúng và giải thích vì sao dùng dấu câu như vậy bị xem là sai.

  • 1 Đánh giá

2. Khoanh tròn 4 dấu câu bị dùng sai trong mẫu chuvện vui dưới đây, chữa lại cho đúng và giải thích vì sao dùng dấu câu như vậy bị xem là sai.

Nam: - Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

Hùng'. - Thế à? Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

Nam: - Chà. Cậu tự giặt lấy cơ à! Giỏi thật đấy?

Hùng: - Không? Tớ không có chị, đành nhờ... anh tớ giặt giúp!

Nam: !!!

Bài làm:

Bốn dấu câu bị dùng sai là:

Nam: - Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

Hùng'. - Thế à? Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

Nam: - Chà. Cậu tự giặt lấy cơ à! Giỏi thật đấy?

Hùng: - Không? Tớ không có chị, đành nhờ... anh tớ giặt giúp!

Nam: !!!

Sửa lại cho đúng:

Nam: - Tớ vừa bị mẹ mắng vì toàn để chị phải giặt giúp quần áo.

Hùng: - Thế à! Tớ thì chẳng bao giờ nhờ chị giặt quần áo.

Nam: - Chà. Cậu tự giặt lấy cơ à! Giỏi thật đấy!

Hùng: - Không. Tớ không có chị, đành nhờ... anh tớ giặt giúp.

Nam: !!!

Sử dụng sai vì:

  • "thế à" là câu cảm thán -> dùng dấu chấm than
  • "giỏi thật đấy" là câu cảm thán-> dấu chấm than
  • "không" là câu trả lời -> dấu chấm
  • "anh tớ giặt giúp" là câu đơn -> dấu chấm
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021