Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P : Hoa hồng x Hoa hồng —» F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng.

Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?

a. Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b. Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c. Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d. Hoa hồng là tính trạng trung gian giừa hoa đỏ và hoa trắng

Bài làm:

Câu 3:

  • Theo đề bài, P: hoa hồng x hoa hồng

=> F1: 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng: 1 hoa trắng

=> tính trạng hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng.

=> đáp án d

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021