Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?

Bài làm:

Theo hiến pháp 1871, đó là một trong bang do Hoàng đế đứng đầu. Bọn quân phiệt nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong quân đội và chính quyền. Nhà nước đó thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, đề cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang. Chính vì vậy, chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021