Nhận xét tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP ở nước ta năm 2002 và 2014? So sánh tỉ trọng của các nhóm ngành dịch vụ năm 2002 và 2014? Giải thích?

 • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

a. Đặc điểm phát triển

Đọc thông tin và phân tích hình 3, hãy:

 • Nhận xét tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP ở nước ta năm 2002 và 2014?
 • So sánh tỉ trọng của các nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng ở nước ta năm 2002 và 2014?

Bài làm:

Đọc thông tin và quan sát biểu đồ ta thấy:

 • Khu vực dịch vụ của nước ta đang ngày càng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP, từ 38,5% (năm 2002) tăng lên 43,4% (năm 2014).
 • So sánh tỉ trọng các ngành dịch vụ:
  • Dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng cao nhất và đang có xu hướng giảm từ 51% (năm 2002) xuống 49,4% (năm 2014).
  • Dịch vụ sản xuất chiếm tỉ trọng cao thứ hai và đang có xu hướng tăng nhanh từ 26,8% (năm 2002) lên 35,7% (năm 2014).
  • Dịch vụ công công chiếm tỉ trọng nhỏ nhất và đang có xu hướng giảm từ 22,2% (năm 2002) xuống 14,9% (năm 2014).
 • 154 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9