Cho biết vì sao năm 1960 được ghi nhận là "Năm châu Phi". Dựa vào lược đồ hình 10, hãy kể tên các nước giành độc lập trong năm 1960?

  • 1 Đánh giá

  • Cho biết vì sao năm 1960 được ghi nhận là "Năm châu Phi". Dựa vào lược đồ hình 10, hãy kể tên các nước giành độc lập trong năm 1960?

Bài làm:

  • Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” bởi có 17 nước được trao trả độc lập, đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ.
  • Tên các nước giành độc lập trong năm 1960 là: Môritani, Xênêgan, Cốt Đivoa, Buốc China Phaxô, Nigiêria, nigiê, Sát, Xômali, CHDC Công gô, Gabông....

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9