Nhiệt lượng vật thu vào để làm nó nóng lên phụ thuộc vào các yếu tố nào ?

  • 2 Đánh giá

2. Thảo luận, hoàn thành các kết luận :

a) Nhiệt lượng vật thu vào để làm nó nóng lên phụ thuộc vào các yếu tố nào ?

b) Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên

- càng ............... khi khối lượng của vật càng lớn (với cùng một độ tăng nhiệt độ).

- càng ............... thì độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn (với cùng khối lượng).

- phụ thuộc vào ............... cấu tạo lên vật.

Bài làm:

a) Nhiệt lượng vật thu vào để làm nó nóng lên phụ thuộc vào các yếu tố :

- Khối lượng ( m ).

- Độ tăng nhiệt độ ( Δt ).

- Chất cấu tạo nên vật ( c ).

b) - Càng lớn khi khối lượng của vật càng lớn (với cùng một độ tăng nhiệt độ).

- Càng lớn thì độ tăng nhiệt độ càng lớn (với cùng khối lượng).

- phụ thuộc vào chất cấu tạo lên vật.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021