Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Bài làm:

Câu 5: Pha sáng của quang hợp:

  • Diễn ra trong màng tilacoit của lục lạp
  • Thông qua pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021