So sánh hai câu văn ở hoạt động 1 với hai câu văn sau và trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm hiểu cách liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

So sánh hai câu văn ở hoạt động 1 với hai câu văn sau và trả lời câu hỏi:

Miêu tả một em bé hoặc một chú mèo, một cái cây, một dòng sông mà ai cũng miêu tả giống nhau thì không ai thích đọc. Khi quan sát để miêu tả, người viết phải tìm ra cái mới, cái riêng.

a. Đoạn văn nào thế hiện được rõ hơn sự liên kết giữa các câu? Vì sao?

b. Để thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong bài, ta có thể sử dụng những từ ngữ nào?

Bài làm:

a. Đoạn văn ở bài tập 1 thể hiện được rõ hơn sự liên kết giữa các câu. Vì ở giữa hai câu của bài tập 1 có từ ngữ kết nối các câu, đó là từ "vì vậy".

b. Để thể hiện mối quan hệ các nội dung giữa các câu trong đoạn, giữa các đoạn trong bài, ta có thể liên kết các câu, các đoạn ấy với nhau bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng kết nối như: nhưng, tuy nhiên, thậm chí, ngoài ra, mặt khác, trái lại, đồng thời, vì thế, trước hết, trước tiên, cuối cùng,....

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021