Theo em, để tạo một bảng danh sách học sinh trong một lớp gồm 30 người, ngay từ đầu, có cần chèn vào tài liệu một bảng...

 • 1 Đánh giá

4. Chèn thêm hoặc xoá hàng và cột

- Để chèn hoặc xoá hàng và cột, thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào trong ô của bảng.
 • Bước 2: Nháy chọn Table Tools -> Layout
 • Bước 3: Nháy chọn một trong các nút lệnh sau ở nhóm lệnh Rows và Columns

Giải vnen tin 7 bài 3: Trình bày thông tin cô đọng dưới dạng bảng

- Lưu ý:

1. Khi chọn nút Delete, danh sách các tuỳ chọn xoá xuất hiện, nháy chọn một trong các lệnh sau:

 • Delete Rows để xoá hàng mà chúng ta đã lựa chọn.
 • Delete Columns để xoá cột chúng ta lựa chọn.

2. Để thêm một hàng mới vào cuối bảng nhanh nhất, có thể thực hiện một trong 2 cách sau đây

 • Cách 1: Đặt con trỏ vào ô cuối cùng của bảng (thuộc hàng cuối cùng của bảng) rồi nhấn Tab
 • Cách 2: Di chuyển con trỏ soạn tháo bảng sang bên phải bảng (ngoài ô cuối cùng) và nhấn Enter.

Theo em, để tạo một bảng danh sách học sinh trong một lớp gồm 30 người, ngay từ đầu, có cần chèn vào tài liệu một bảng trống mới có đủ 30 hàng cho 30 người hay không?

Bài làm:

 • Theo em, để tạo một bảng danh sách học sinh trong một lớp gồm 30 người, ngay từ đầu, ta không cần chèn vào tài liệu một bảng trống mới có đủ 30 hàng cho 30 người
 • Bởi vì chúng ta có thể chia làm nhiều cột, khi chia làm nhiều cột thì số hàng có thể giảm xuống mà vẫn có thể tạo được một danh sách có đủ 30 người trong lớp.

 • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN