Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bát vần với nhau là hai tiếng như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng băt vần với nhau là hai tiếng như thế nào?

2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt.

Bài làm:

1. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng băt vần với nhau là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

2. Những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt: suối, chuối.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021