Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2.

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

1. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2.

2. Tìm những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau trong một khổ thơ.

Bài làm:

1. Những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau ở khổ thơ 2: "gái" và "mái", "nhàng" và "bàng"

2. Những tiếng (ở cuối dòng thơ) bắt vần với nhau trong khổ thơ 3: "trai" và "mai".

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021