Em hiểu chữ nằm trong lọ mực là gì? Chọn ý đúng.

 • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: CÓ CHUYỆN NÀY

Em hiểu chữ nằm trong lọ mực là gì? Chọn ý đúng.

Đọc hiểu

1. Em hiểu chữ nằm trong lọ mực là gì? Chọn ý đúng.

a) Lọ mực đã có sẵn các chữ cái.

b) Lọ mực đã có sẵn các bài thơ, bài toán,...

c) Lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán.

2. Khổ thơ 1 còn nói đến sự vật nào khác? Chúng nằm ở đâu?

3. Khổ thơ 2 nhắc đến "những phép biến diệu kì" nào?

4. Em cần làm gì để khi lớn lên thực hiệu được "những phép biến diệu kì" ấy?

Bài làm:

1. Em hiểu chữ nằm trong lọ mực là:

c) Lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán.

2. Khổ thơ 1 còn nói đến:

 • Lửa nằm trong bao diêm.

 • Cái mầm nằm trong hạt.

 • Cái hoa nằm trong cây.

 • Dòng điện nằm trong dây.

3. Khổ thơ 2 nhắc đến "những phép biến diệu kì":

 • Biến diêm thành lửa cháy

 • Biến mực thành thơ hay

 • Biến hạt hóa thành cây

 • Xui cây làm quả chín

 • Biến dây ra thành điện

 • Bắt điện kéo tàu đi

4. Để khi lớn lên thực hiệu được "những phép biến diệu kì" ấy, em phải: học tập thật giỏi.

 • 36 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021