Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu? Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

  • 1 Đánh giá

BÀI ĐỌC 1: BÀI HÁT TỚI TRƯỜNG

Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu? Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

1. Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu?

2. Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

3. Em hiểu 2 câu thơ " Còn bài thơ hay. Ở ngay dưới mũ" như thế nào?

a) Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b) Bạn nhỏ chép bài thơ để dưới mũ.

c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

Bài làm:

1. Các bạn trong bài thơ cùng nhau: tới trường.

2. Các bạn hỏi nhau trên đường: "thước kẻ đâu?", "cây bút đâu?", "lọ đầy mực viết?", "bài thơ hay?"

3. Em hiểu 2 câu thơ " Còn bài thơ hay. Ở ngay dưới mũ" nghĩa là: c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021