Tìm trên bản đồ thế giới đồng bằng của sông Nin (châu Phi), sông Hoàng Hà (Trung Quốc) và sông Cửu Long (Việt Nam)?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 46 sgk Địa lí 6

Tìm trên bản đồ thế giới đồng bằng của sông Nin (châu Phi), sông Hoàng Hà (Trung Quốc) và sông Cửu Long (Việt Nam)?

Bài làm:

Gợi ý trả lời:

Trên tấm bản đồ thế giới, các em lần lượt tìm các vị trí Châu Phi, Trung Quốc, Việt Nam. Trên các khu vực đó, các em tìm tên của các con sông trên.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021