Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm ... các loại nấm mũ khác nhau

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 167 sgk Sinh học 6

Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm ... các loại nấm mũ khác nhau.

Bài làm:

  • Nấm mốc xanh, nấm rơm, nấm sò, ...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021