Tin học 10 bài 16 Kết nối tri thức Tin 10 KNTT bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python

  • 1 Đánh giá

Giải Tin học 10 bài 16 KNTT - Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python do KhoaHoc đăng tải, giúp học sinh hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi, bài tập có trong bài nhằm nâng cao kết quả học tập môn Tin lớp 10 sách Kết nối tri thức.

Câu hỏi trang 86 SGK Tin học 10

1. Em hãy quan sát các đoạn chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Hình 16.1 và cho biết câu lệnh trong ngôn ngữ nào dễ hiểu nhất?

Tin học 10 bài 16 KNTT

Lời giải:

Ngôn ngữ Python dễ hiểu nhất.

2. Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Lời giải:

- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ được dùng để diễn tả các thuật toán sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

- Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

3. Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết.

Lời giải:

Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: C/ C++, Java, C#, Python, JavaScripts,…

Câu hỏi trang 87 SGK Tin học 10

1. Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy

B. Hợp ngữ

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Lời giải:

Chọn C

2. Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

Lời giải:

- Phần mềm Python là một môi trường lập trình cho phép soạn thảo chương trình bằng ngôn ngữ Python, hỗ trợ lỗi, phân tích cú pháp dòng lệnh và thực hiện các chương trình Python (chương trình hoàn chỉnh hoặc từng câu lệnh).

- Môi trường Python có hai chế độ: gõ lệnh trực tiếp và soạn thảo.

3. Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

Lời giải:

Chế độ gõ lệnh trực tiếp

Chế độ soạn thảo

Mục đích

Tính toán và kiểm tra nhanh các dòng lệnh

Viết chương trình có nhiều dòng lệnh

Cách thức

Trong một phiên làm việc, gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc >>>

>>> <lệnh Python>

Chọn File/NewFile để mở ra màn hình soạn thảo chương trình

Sử dụng

Dấu nhắc <<<

Con trỏ soạn thảo

Câu hỏi trang 88 SGK Tin học 10

1. Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Lời giải:

Sai. Vì dấu nhắc dùng trong chế độ gõ lệnh trực tiếp, còn con trỏ soạn thảo được dùng trong chế độ soạn thảo.

2. Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống và khác nhau?

Lời giải:

- Giống: đều cho phép soạn thảo chương trình bằng ngôn ngữ Python, hỗ trợ gỡ lỗi, phân tích cú pháp dòng lênh và thực hiện các chương trình Python

- Khác:

Chế độ gõ lệnh trực tiếp thường được dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh

Chế độ soạn thảo dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh.

3. Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

Lời giải:

- Nhập giá trị số và xâu kí tự từ dòng lệnh, Python tự nhận biết kiểu dữ liệu.

- Python có thể thực hiện các phép toán thông thường với số, phân biệt số thực và số nguyên.

- Lệnh print ( ) có chức năng in dữ liệu ra màn hình có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.

Câu hỏi trang 89 SGK Tin học 10

1. Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Tin học 10 bài 16 KNTT

Lời giải:

Kết quả lần lượt là:

2.5: số thực

13.5: số thực

Bạn là học sinh lớp 10: xâu kí tự

13: số thực (7//2 = 3 lấy phần nguyên của kết quả).

2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Tin học 10 bài 16 KNTT

Lời giải:

Kết quả: 13+10*3/2-3*2= 22.

Câu hỏi trang 90 SGK Tin học 10

1. Hãy viết lệnh để tính giá trị các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python

a. 10 + 13

b. 20 - 7

c. 3 x 10 - 16

d. 12/5 + 13/6

Lời giải:

a. >>> 10+13

b. >>> 20-7

c. >>> 3*10-16

d. >>> 12/5+13/6

2. Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Tin học 10 bài 16 KNTT

Lời giải:

a. Lệnh này có lỗi vì 2 phép toán đặt cạnh nhau

b. Lệnh này không có lỗi

3. Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

a) 1 × 3 × 5 × 7 = 105 b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

Lời giải:

a) print("1 x 3 x 5 x 7 = ", 1*3*5*7)

b) print("Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.")

Tin học 10 bài 16 KNTT

Vận dụng

1. Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Tin học 10 bài 16 KNTT

Lời giải:

Mở cửa sổ cmd để chạy chương trình Python

Tin học 10 bài 16 KNTT

2. Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Lời giải:

print("""10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100""")

Tin học 10 bài 16 KNTT

Tin học 10 bài 16 Kết nối tri thức được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách KNTT với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 260 lượt xem
Chủ đề liên quan