Trắc nghiệm đại số 10 bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Phần này Tech 12h sẽ giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình toán học lớp 10 ở phần tập hợp số. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào!

Câu 1: Cặp số (2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình

?

 • A. ( 0; 1)
 • B. (-1; 1)
 • C. (1; 3)
 • D. (-1; 0)

Câu 3: Cho hai bất phương trình

(1)

(1)

và điểm . Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A. Điểm thuộc miền nghiệm của cả (1) và (2)
 • B. Điểm thuộc miền nghiệm của (1) nhưng không thuộc miền nghiệm của (2)
 • C. Điểm không thuộc miền nghiệm của (1) nhưng thuộc miền nghiệm của (2)
 • D. Điểm không thuộc miền nghiệm của cả (1) và (2)

Câu 4: Trong các điểm có tọa độ sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:

 • A. (0; 1)
 • B. (-1; 1)
 • C. (1; 3)
 • D. (-1; 0)

Câu 5: Miền nghiệm của cặp bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ bên ( kể cả bờ là đường thẳng)?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Miền góc không bị gạch trên hình vẽ bên( không kể hai cạnh) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Miền góc không bị gạch trên hình vẽ bên( không kể hai cạnh) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho hệ bất phương trình:

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • B. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • C. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • D. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho

Câu 9: Cho hệ bất phương trình:

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • B. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • C. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • D. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho

Câu 10: Cho hệ bất phương trình:

Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • B. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã choĐiê
 • C. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho
 • D. Điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho

Câu 11: Điểm thuộc miền nghiệm cảu hệ bất phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Miền nghiệm của hệ bất phương trình:

Là phần mặt phẳng chứa điểm nào sau đây?

 • A. (1; 1)
 • B. (2; 1)
 • C. (-1; -2)
 • D. (4; 4)

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất cảu biểu thức trên miền xác định bởi hệ:

là?

 • A. = 3 Khi $x=1, y= 4$
 • B. Không tồn tại giá trị nhỏ nhất của
 • C. = 1 Khi $x=2, y= 3$
 • D. = 2 Khi $x=0, y= 2$

Câu 14: Miền nghiệm của hệ bất phương trình

là phần mặt phẳng chứa điểm?

 • A. ( -2; 2)
 • B. (0; 0)
 • C. (1; -1)
 • D. (5; 3)

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trên miền xác định bởi hệ

là?

 • A. = 2 Khi $x=-1, y= 4$
 • B. = 2 Khi $x=0, y= 2$
 • C. = -2 Khi $x=1, y= -1$
 • D. = -1 Khi $x=0, y= -1$

Câu 16: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức , với điều kiện

là?

 • A. -8
 • B. -6
 • C. -12
 • D. -10

Câu 17: Giá trị lớn nhất của biểu thức , với điều kiện

là?

 • A. 6
 • B. 8
 • C. 10
 • D. 12

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức trên miền xác định bởi hệ

 • A. ; khi $x= \frac{4}{3}, y= -\frac{2}{3}$
 • B. ; khi $x= -2, y= 6$
 • C. ; khi $x= 1, y= 4$
 • D. ; khi $x= 2, y= 3$

Câu 19: Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện

tại điểm $S( x; y)$ có tọa độ là?

 • A. (2; 1)
 • B. (1; 1)
 • C. (4; 1)
 • D. (3; 1)

Câu 20: Cho hệ bất phương trình

. Mệnh đề nào sau đây sai?

 • A. Đường thẳng có giao điểm với tứ giác $ABCO$ kể cả khi $-1\leq m\leq \frac{17}{4}$
 • B. Giá trị lớn nhất của biểu thức với $x$ và $y$ thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho là $\frac{17}{4}$
 • C. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức với $x$ và $y$ thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho là 0
 • D. Trên mặt phẳng tọa độ , biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là mặt phẳng $ABCO$ kể cả các cạnh với $A(0; 3), B(\frac{25}{8}; \frac{9}{8}), C(2; 0); O(0; 0)$
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn sgk Đại số 10 trang 94


 • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021