Trắc nghiệm Đại số 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu a không chia hết cho 2 và b chia hết cho 2 thì tổng a + b

 • A. Chia hết cho 2
 • B. Không chia hết cho 2
 • C. Có tận cùng là chữ số 2.
 • D. Có tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9

Câu 2: Tổng nào sau đây chia hết cho 7

 • A. 49 + 70
 • B. 14 + 51
 • C. 7 + 134
 • D. 10 + 16

Câu 3: Nếu x ⋮ 2 và y ⋮ 4 thì tổng x + y chia hết cho?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 8
 • D. Không xác định

Câu 4: Nếu x ⋮ 12 và y ⋮ 8 thì x - y chia hết cho

 • A. 6
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 12

Câu 5: Chọn câu sai

 • A. 49 + 105 + 399 chia hết cho 7
 • B. 84 + 48 + 120 chia hết cho 8
 • C. 18 + 54 + 12 chia hết cho 9
 • D. 18 + 54 + 12 không chia chia hết cho 9

Câu 6: Có tổng M = 75 + 120 + x. Với giá trị nào của x dưới dây thì M ⋮ 3?

 • A. x = 7
 • B. x = 5
 • C. x = 4
 • D. x = 12

Câu 7: Tìm số tự nhiên x để A = 75 + 1003 + x chia hết cho 5

 • A. x ⋮ 5
 • B. x chia cho 5 dư 1
 • C. x chia cho 5 dư 2
 • D. x chia cho 5 dư 3

Câu 8: Cho A = 12 + 14 + 36 + x, x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A không chia hết cho 9.

 • A. x chia hết cho 9
 • B. x không chia hết cho 9
 • C. x chia hết cho 4
 • D. x chia hết cho 3

Câu 9: Câu nào đúng trong các câu sau :

 • A. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6 .
 • B. Nếu tổng chia hết cho 6 thì mỗi số hạng của tổng phải chia hết cho 6.
 • C. Nếu tổng không chia hết cho 6 thì mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6.
 • D. Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho 6, còn các số hạng khác đều chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6 .

Câu 10:Nếu a chia hết cho 2 ; b chia hết cho 2 thì :

 • A. ( a + b ) chia hết cho 2
 • B. ( a + b ) chia hết cho 4
 • C. ( a + b ) chia hết cho 6
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Toán 6 tập 1 Trang 34 36


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021