Trắc nghiệm đại số 9 bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghiệm của phương trình: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 2: Nghiệm của phương trình: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Nghiệm của phương trình: là:

 • A.Vô nghiệm
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Vô nghiệm

Câu 5: Để tìm tập nghim của phương trình

Bạn Phương đã làm như sau:

Bước 1: ĐK: và $MTC=(x+1)(x-1)=x^{2}-1$

Bước 2:

Bước 3: Vập tập nghiệm của (*) là: S={1}

Theo em, bạn Phương làm đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào?

 • A.Đúng
 • B.Sai từ bước 1
 • C.Sai từ bước 2
 • D.Sai từ bước 3

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tập nghiệm của phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho phương trình $4x^{2}-19x+11=0 (*). Không giải phương trình. Hãy cho biết khẳng định nào sau đây đúng?

 • A.Phương trình có hai nghiệm dương
 • B.Phương trình có hai nghiệm âm
 • C.Phương trình có một nghiệm dương
 • D.Phương trình có hai nghiệm bằng nhau

Câu 11: Giải phương trình bằng cách đưa về phương tình tích, ta được số nghiệm số là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3
 • E.4

Câu 12: Cho phương trình:

(1) Có thể thấy là nghiệm của phương trình

(2) Từ nhận xét (1), có thể chia cho để phân tích đa thức thành nhân tử

(3) Suy ra các nghiệm còn lại của phương trình đã cho là 122 và 135

Trong các câu trên

 • A. Chỉ có (1) đúng
 • B.Chỉ có (2) đúng
 • C.Chỉ có (3) đúng
 • D.Không có câu nào đúng
 • E.Có ít nhất 2 câu đúng

Câu 13: Biết và $0 \geq x

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn phương trình :

 • A.Không có cặp số nào
 • B.1 cặp số
 • C.2 cặp số
 • D.Vô số cặp số
 • E.4 cặp số

Câu 15: Với giá trị nào của a thì phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt

 • A.0
 • B.1
 • C.-1
 • D.Không có

Câu 16: Nếu phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì tổng bình phương các nghiệm là:

 • A.0
 • B.6
 • C.9
 • D.Một số khác

Câu 17:Phương trình

 • A.Chỉ có 1 nghiệm
 • B.Tổng các nghiệm là -1
 • C.Tích các nghiệm là -3
 • D.Tích các nghiệm la -2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 54 57


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021