Trắc nghiệm Hình học 9 Chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông (2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm Chương 1 Hệ thức lượng trong tam giác vuông . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một cái thang dài 6m, được đặt tạo với mặt đất một góc 60. Vậy chân thang các tường bao nhiêu mét?

 • A.3
 • B.3,2
 • C.7,8
 • D.
 • E.

Câu 2: Giả sử góc nhọn x có .Khi đó, $sinx$ bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại C, CD là đường cao ứng với cạnh BC, AD=9, BD=16.Độ dài cạnh AC là:

 • A.12
 • B.15
 • C.16
 • D.Một đáp số khác

Câu 4: Biết rằng đường phân giác của góc vuông của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai phần tỉ lệ theo 2:5. Đường cao hạ từ đỉnh của góc vuông sẽ chia cạnh huyền ra thành hai phần theo tỷ lệ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho tam giá ABC vuông tại A có đường cao AH. Gọi I va K lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Câu nào sau đây đúng nhất?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả a b c đều đúng

Câu 6: Câu nào sau đây đúng? Trong tất cả các tam giác vuông có cạnh huyền bằng a thì tổng bình phương đường trung tuyến của chúng đều bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho tam giá ABC vuông tại C. Biết góc A=60,AC=8. vé Ch vuông góc với AB. Độ dài AH là:

 • A.3
 • B.4
 • C.5
 • D.6

Câu 8: CHo tam giác ABC vuông tại A. Biết AC=16,AB=12.Các đường phân giác trong và ngoài của góc B cắt AC ở D và E. Độ dài E là :

 • A.28
 • B.30
 • C.32
 • D.34

Câu 9: Trong tam giác vuông có góc nhọn , câu nào sau đây sai?

 • A.Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hay nhân với cosin góc kề
 • B.Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối hay nhân với cô tang góc kề
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 10: Với giả thiết của câu trên , độ dài cạnh c là :

 • A.38
 • B.39
 • C.40
 • D.41

Câu 11: Bộ ba nào sau đây không phải là độ dài 3 cạnh của tam giác vuông?

 • A. (6; 8; 10)
 • B. (7; 24; 25)
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 5; AC = 7, BH = x, CH = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, có AB=6, AC=8. Khi đó:

 • A.BC=9,AH=7
 • B.BC=10,AH=4,8
 • C.BC=9,AH=5
 • D.BC=10,AH=4

Câu 14: Cho tam giác ABC vuông cân tại B. Nếu AD=DC=3

 • A.BD = 3,1
 • B.BD = 3,2
 • C.BC = 3,5
 • D.BC vuông góc AC
 • E. Các câu trên không đúng

Câu 15: Trong tam giác ABC, cho biết AB=5cm,BC=8,5cm. Vẽ đường cao BD với D thuộc cạnh AC va BD=4cm.

 • A.Độ dài cạnh AC là 12cm
 • B.Độ dài cạnh AC là 11cm
 • C.Độ dài cạnh AC là 11,5cm
 • D.Độ dài cạnh AC la 10cm
 • E.Độ dài cạnh AC là 10,5cm

Câu 16: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao Ah, có BC =17, CA=8. Tính AB, AH,CH,BH

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.Tất cả các câu trên đều sai

Câu 17: Giả sử h là trực tâm của tam giác nhọn ABC. Trên đọa HC và HC lấy hai điểm M,N sao cho các góc AMC và ANB đều vuông. Khi đó:

 • A.AN=AM
 • B.AN>AM
 • C.AN<AM
 • D.Không thể dùng các dữ kiện ở đề bài để so sánh được AN và AM
 • E. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 18: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AC = 14, BC = 16, BH = x, CH = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

 • A.
 • B. 16 = x + y
 • C. xy = 16
 • D. A và B đúng

Câu 19: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 7, AC = 9, AH = x, BC = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

 • A.
 • B. xy = 7.9
 • C.
 • D. 72 = x.y

Câu 20: Cho tam giác PQR vuông tại P, đường cao PS. Biết PS = 3, SQ = 2, SR = x, PR = y. Chỉ ra một hệ thức sai:

 • A. 3x = 2y
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021