Trắc nghiệm sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào?

 • A. Biểu bì, khoang trống, các bó mạch
 • B. Biểu bì, gân lá gồm các bó mạch
 • C. Biểu bì, thịt lá, gân lá
 • D. Biểu bì, lỗ khí, khoang trống

Câu 2: Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây nào dưới đây ?

 • A. Đoạn
 • B. Ngô
 • C. Trang
 • D. Thường xuân

Câu 3: Chức năng chủ yếu của gân lá là gì ?

 • A. Phân chia, làm tăng kích thước của lá
 • B. Bảo vệ, che chở cho lá
 • C. Tổng hợp chất hữu cơ
 • D. Vận chuyển các chất

Câu 4: Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở

 • A. mặt trên của lá.
 • B. mặt dưới của lá.
 • C. gân lá.
 • D. phần thịt lá.

Câu 5: Các lỗ khí ở lá cây có vai trò gì ?

 • A. Vận chuyển các chất dinh dưỡng sau quang hợp đi nuôi cây
 • B. Giúp quá trình trao đổi khí diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện cho quá trình thoát hơi nước của cây
 • C. Thu nhận ánh sáng mặt trời làm nguyên liệu cho quá trình quang hợp
 • D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 6: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

 • A. lỗ khí
 • B. biểu bì
 • C. lục lạp
 • D. gân lá

Câu 7: Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là

 • A. chế tạo chất hữu cơ cho cây.
 • B. tổng hợp nước và muối khoáng cho cây.
 • C. dẫn truyền các chất dinh dưỡng xuống phần dưới của cây.
 • D. bảo vệ, che chở cho toàn bộ phiến lá.

Câu 8: Vì sao mặt trên lá có màu sẫm hơn mặt dưới?

 • A. Vì các tế bào thịt lá ở phía trên có nhiều lục lạp hơn
 • B. Vì các tế bào mặt trên thoát hơi nước mạnh hơn
 • C. Vì các tế bào mặt trên có kích thước lớn hơn
 • D. Cả A, B và C

Câu 9: Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A. Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp.
 • B. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp
 • C. Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp
 • D. Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

Câu 10: Mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo thành bởi bao nhiêu tế bào hình hạt đậu ?

 • A. 5 tế bào
 • B. 4 tế bào
 • C. 3 tế bào
 • D. 2 tế bào

Câu 11: Phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi mấy lớp tế bào ?

 • A. 4 lớp
 • B. 3 lớp
 • C. 2 lớp
 • D. 1 lớp

Câu 12: Cây nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá ?

 • A. Súng
 • B. Nong tằm
 • C. Trang
 • D. Tất cả các phương án trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 sinh 6: Cấu tạo trong của phiến lá


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021