Trắc nghiệm vật lý 11 bài 20: Lực từ Cảm ứng từ (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 11 bài 20: Lực từ Cảm ứng từ (P1) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện

 • A. sinh công của từ trường
 • B. tác dụng lực của từ trường
 • C. tác dụng sinh lí của từ trường
 • D. tác dụng hoá học của từ trường

Câu 2: Đoạn dây CD dài 20 cm, khối lượng 10 g treo bằng 2 dây mềm cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Dây ở trong từ trường đều có B = 0,2 T và các đường sức từ là các đường thẳng đứng hướng lên. Dây treo chịu được lực kéo lớn nhất Fk = 0,06 N. Hỏi có thể cho dòng điện qua dây đồng CD có cường độ lớn nhất bao nhiêu để dây treo không đứt. Coi khối lượng dây treo rất nhỏ;

 • A. 1,55 A.
 • B. 1,65 A.
 • C. 1,85 A.
 • D. 2,25 A.

Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện 20 A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ T. Dây dẫn đặt vuông góc với véctơ cảm ứng từ và chịu lực từ bằng $10^{-3}$N. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

 • A. 4 cm.
 • B. 3 cm.
 • C. 2 cm.
 • D. 1 cm.

Câu 4: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với B = 0,04 T. Cho dòng điện I = 16 A có chiều từ M tới N chạy qua dây và g = 10 m/s2. Lực căng của mỗi dây là

 • A. 0,1 N.
 • B. 0,13 N.
 • C. 0,15 N.
 • D. 0,2 N.

Câu 5: Cho một dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

 • A. bằng không khi tăng cường độ dòng điện
 • B. tăng khi tăng cường độ dòng điện
 • C. giảm khi tăng cường độ dòng điện
 • D. đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì

 • A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây
 • B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây
 • C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ
 • D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 7: Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A nằm vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,02T. Lực từ tác dụng lên 30cm chiều dài của dây dẫn có độ lớn bằng

 • A. 0,36mN
 • B. 0,36N
 • C. 36N
 • D. 36mN

Câu 8: Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 8A đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,5T. Biết dòng điện hợp với các đường sức của từ trường góc 60o. Độ lớn của lực từ tác dụng lên 20cm chiều dài của dây dẫn là

 • A. N
 • B. 0,4N
 • C. 0,8N
 • D. N

Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng có dạng là một tam giác vuông MNP (vuông tại M); góc MNP bằng (hình vẽ). Đặt khung dây vào trong từ trường đều. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây, có chiều đi vào trong mặt phẳng hình vẽ. Dòng điện trong khung đi theo chiều từ M đến N rồi đến P. Biết lực từ tác dụng lên cạnh MN có độ lớn là 0,3N. Lực từ tác dụng lên cạnh NP có độ lớn và có góc hợp với lực từ tác dụng lên cạnh MN lần lượt là

 • A. N và $150^{\circ}$
 • B. N và $120^{\circ}$
 • C. 0,6N và
 • D. N và $120^{\circ}$

Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với véc - tơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có có cường độ 0,75 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường ?

 • A. 0,08 T.
 • B. 0,06 T.
 • C. 0,05 T.
 • D. 0,1 T.

Câu 11: Treo một thanh đồng có chiều dài l = 1 m và có khối lượng 200 g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2 T và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng một góc θ = 60o. Lấy , lực căng của dây bằng

 • A. 1,96 N.
 • B. 2,06 N
 • C. 1,69 N.
 • D. 2,6 N.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng? Lực tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều

 • A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện trong cuộn dây
 • B. tỉ lệ thuận với chiều dài đoạn dây
 • C. tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ
 • D. tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây

Câu 13: Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau l = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với B = 0,2 T. Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray. Nối ray với nguồn điện để trong thanh có dòng điện chạy qua. Biết khối lượng của thanh kim loại là 200g. Biết thanh MN trượt sang trái với gia tốc . Độ lớn của cường độ dòng điện trong thanh MN là

 • A. 5 A.
 • B. 7,5 A.
 • C. 10 A.
 • D. 12,5 A.

Câu 14: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là D = 0,04 kg/m. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với B = 0,04 T. Cho dòng điện I chạy qua dây. Để lực căng của dây treo bằng 0 thì chiều và độ lớn của I là

 • A. I chạy từ M tới N và I = 9,8 A.
 • B. I chạy từ N tới M và I = 10 A.
 • C. I chạy từ M tới N và I = 7,5 A.
 • C. I chạy từ M tới N và I = 7,5 A.

Câu 15: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau l = 20 cm đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với B = 0,2 T. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát bằng 0,1. Nối ray với nguồn điện ξ = 12 V, r = 0,2 Ω. Biết điện trở của thanh kim loại là R = 1 Ω và khối lượng của thanh ray là m = 100 g. Bỏ qua điện trở của ray và dây nối. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh MN là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Một dây dẫn mang dòng điện nằm xiên góc với các đường sức từ, nếu cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây thay đổi như thế nào

 • A. tăng 2 lần
 • B. không đổi
 • C. giảm 2 lần
 • D. giảm 4 lần

Câu 17: Thanh dây dẫn thẳng MN có chiều dài l = 20 cm, khốí lượng m = 10 g, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. Cả hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,25 T và vectơ B hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện I = A chạy qua, người ta thấy thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và hai sợi dây treo bây giờ lệch một góc α so với phương thẳng đứng. Cho , góc lệch α là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Một dòng điện có cường độ 2A nằm vuông góc với các đường sức của một điện trường đều. Cho biết lực từ tác dụng lên 20cm, của đoạn dây ấy là 0,04N. Độ lớn của cảm ứng từ là

 • A. 10^{-1}$T
 • B. 10^{-2}$T
 • C. 10^{-3}$T
 • D. 1,0T

Câu 19: Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 30 cm x 20 cm, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây và có cảm ứng từ là 0,1 T. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua khung dây dẫn này. Xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây

 • A. 0N
 • B. 0,15N
 • C. 0,1N
 • D. 0,5N
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 vật lí 11: Lực từ Cảm ứng từ


Trắc nghiệm vật lý 11 bài 20: Lực từ Cảm ứng từ (P2)
 • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021