Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây sgk vật lí 7 trang 69

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 69 - sgk vật lí 7

Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:

Pin tròn: ..............V;

Acquy của xe máy:.................V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:..............V.

Bài làm:

Pin tròn: 1,5V

Acquy của xe máy: Thường là 12V, tùy từng loại xe có thể dùng acquy có hiệu điện thế thấp hơn hoặc cao hơn

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: Thường là 220V

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021