Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận sgk vật lí 7 trang 70

  • 1 Đánh giá

Trang 70 - sgk vật lí 7

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Nguồn điệnSố vôn ghi trên vỏ pinSố chỉ của vôn kế

Pin 1

Pin 2

Bài làm:

Bảng 2

Nguồn điệnSố vôn ghi trên vỏ pinSố chỉ của vôn kế

Pin 1

Pin 2

1,5V

1,5V

1,5V (nếu pin còn mới)

1,5V (nếu pin còn mới)

Kết luận: Với các pin còn mới thì số vôn ghi trên vỏ pin bằng số chỉ của vôn kế.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021