Trình bày những nét nổi bật của tình hình Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

  • 1 Đánh giá

  • Trình bày những nét nổi bật của tình hình Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

Bài làm:

Nét nổi bật của tình hình Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay:

  • Từ 1949 - 1959, Trung Quốc tiến hành xây dựng chế độ mới và đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
  • Từ 1959 - 1978, Trung Quốc có nhiều biến động khiến cho tình hình chính trị hỗn loạn, tàn phá nền kinh tế
  • Từ 1978 đến nay, Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, mở đầu công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước và thu lại nhiều thành tựu.
  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 9