Trò chơi "Họ là ai?"

  • 1 Đánh giá

1. Trò chơi "Họ là ai?"

Em hãy ghép tên của nhà bác học với hình ảnh tương ứng dưới đây và mô tả một số đóng góp khoa học nổi bật của họ.

1. Ngô Bảo ChâuHình
2. An-be Anhxtanh (Albert Einstein)Hình
3. Mari Quyri (Marie Curie)Hình
4. Ác-si-mét (Archimedes)Hình
5. Sác-lơ Đác-uyn (Charles Darwin)Hình
6. I-sắc Niu-tơn (Isaac Newton)Hình

Bài làm:

  • 1 - Hình d)
  • 2 - Hình a)
  • 3 - Hình c)
  • 4 - Hình b)
  • 5 - Hình g)
  • 6 - Hình e)

  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021