Trong bài học này, chúng ta biết rằng một ô có thể chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể. Em hãy tìm hiểu cách để xác định xem một ô chứa...

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Trong bài học này, chúng ta biết rằng một ô có thể chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể. Em hãy tìm hiểu cách để xác định xem một ô chứa công thức hay chứa giá trị cụ thể. Hãy chia sẻ với các bạn của em về khám phá này.

Bài làm:

Để có thể nhận ra ô bạn đang làm việc trên bảng tính là chứa giá trị hay chứa công thức chúng ta dựa vào: Việc hiển thị dữ liệu trên ô đó. Nếu ô đó hiển thị một giá trị cụ thể thì nó là giá trị cụ thể còn nếu nó hiển thị lên một biểu thức có dấu bằng kèm biểu thức sau dấu bằng thì nó là ô chứa công thức.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021