Xem các hướng dẫn dưới đây, sử dụng phần mềm Sơ đồ tư duy đã được cài đặt trên máy tính để xây dựng sơ đồ chuyến tham quan của em

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Xem các hướng dẫn dưới đây, sử dụng phần mềm Sơ đồ tư duy đã được cài đặt trên máy tính để xây dựng sơ đồ chuyến tham quan của em. Trong hướng dẫn dưới đây, phần mềm MindManager được sử dụng làm ví dụ minh họa.

Bài làm:

Sơ đồ tư duy cho chuyến cắm trại:

Gợi ý:

Giải vnen tin 7 bài 1: Sơ đồ tư duy

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Tin 7 VNEN