Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 31 - SGK vật lí 7

Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.

Bài làm:

Ta thấy con lắc có chiều dài dây ngắn hơn thì có tần số dao động lớn hơn.

=> Vật dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021