Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trangg 94 - sgk Sinh học 10

Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Bài làm:

  • Vi khuẩn lam tổng hợp protein cho mình bằng sử dụng nguồn cacbon do qúa trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục a là chính.
  • Nguồn nito là nitrogenaza cố định nito phân tử diễn ra chủ trong tế bào dị hình.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021