Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật ?

Bài làm:

Pháp luật là công cụ để quản lí nhà nước và quản lí xã hội.

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân lập nên, hoạt động vì lợi ích của nhân dân vì thế công dân có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức nhà nước thi hành công vụ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021