Em hãy sưu tầm một số câu thơ, ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về tính tự trọng?

  • 1 Đánh giá

Bài tập đ: Em hãy sưu tầm một số câu thơ, ca dao hoặc tục ngữ, danh ngôn nói về tính tự trọng?

Bài làm:

Một số câu ca dao về tự trọng:

  • Thuyền dời nào bến có dời
  • Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn.

Một số câu tục ngữ về tự trọng:

  • Ăn có mời, làm có khiến
  • Đói cho sạch, rách cho thơm
  • Giấy rách phải giữ lấy lề
  • Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  • Chết đứng còn hơn sống quỳ.

Câu danh ngôn nói về tự trọng:

  • “Chỉ có tính tự lập và tự trọng mới có thể nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận”.
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021