Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 8

Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống?

Bài làm:

  • Mọi hoạt động sống của cơ thể đều gắn với hoạt động sống của các tế bào và đều cần năng lượng

=> tế bào thực hiện chuyển hóa vật chất và năng lượng giúp cơ thể tồn tại và phát triển

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021