Viết PTHH của phản ứng phân hủy axit cacbonic

  • 1 Đánh giá

III. Axit cacbonic và muối cacbonat

1. Axit cacbonic

Viết PTHH của phản ứng phân hủy axit cacbonic.

Bài làm:

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021