Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào? Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Đồng hồ báo thức

1. Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào?

2. Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức.

3. Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ điều gì?

4. Nếu có đồng hồ báo thức, em sẽ sử dụng thế nào?

2. Viết

a) Nghe-viết: Đồng hồ báo thức (Từ đầu đến nhịp phút)

b) Tìm tiếng bắt dầu bằng chữ c hoặc k phù hợp:

Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào? Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức

(c) Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp:

Bài đọc giới thiệu về loại đồng hồ nào? Kể tên các loại kim của đồng hồ báo thức

Bài làm:

1.

1. Bài đọc giới thiệu về đồng hồ báo thức.

2. Các loại kim của đồng hồ báo thức: kim giờ, kim phút, kim giây, kim hẹn giờ.

3. Đồng hồ báo thức giúp bạn nhỏ thức dậy đúng giờ

4. Nếu có đồng hồ báo thức, em dùng để báo thức mỗi sáng sớm để đi học đúng giờ.

2.

a) kẻ khung, cắt giấy, kí tên

b) đòn bẩy, thứ bảy

bầy chim, trưng bày

máy cày, cầy hương

c) bật lửa, nổi bật

gió bấc, bất ngờ

hạng nhất, nhấc chân.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021